За нас

Нотариус Даниела Тодорова Георгиева е вписана в регистъра на Нотариалната камара на Република България като нотариус с регистрационен № 251.

Услуги

Продажба на недвижим имот
Дарение на недвижим имот
Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане
Запазване право на ползване
Сделки с МПС
Пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис
Заверка на преписи от документи
Нотариални покани
Констативен протокол за явяване, неявяване или други обстоятелства
Завещания

Контакти

гр. Кърджали, бул. Беломорски 79, вх.А, ет.1
0361 815 74
notarius.georgieva@gmail.com