За нас

Нотариус Симеон Даскалов е вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 541.

Извършва нотариални консултации и всякакъв вид услуги като изготвяне на договори и пълномощни, сделки с недвижими имоти.

Нотариусът действа на територията на област Велинград.

Услуги
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
КОНТАКТИ

гр. Велинград, ул. Юндола 1А
0359 80 642; 0359 80 643
sbdaskalov@mail.bg