За нас

Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев (рег. 454 и район на действие Ямболски районен съд) предлага нотариални услуги и правни консултации:
Съставяне и извършване на нотариалени актове за различни видове сделки с недвижими имоти:

Дейности

Съставяне и извършване на констативени нотариалени актове за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост
Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение, на базата на събраните доказателства от извършената проверка
Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа
Съставяне и извършване на нотариално завещание
Обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание
Изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание
Връчване на нотариални покани
Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени от тях действия или направени изявления
Удостоверяване на верността на преписи от документи
Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от клиента или изготвени от нотариуса документи, различни договори (за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др.)
В нотариалната кантора на нотариус Стоев се извършват и други удостоверявания и действия, регламентирани от закона.

Контакти

гр. Ямбол, ул. Бузлуджа №15, ет. 1, офис 4
тел: 046 666 777
sstoev_notar@abv.bg