За нас

Нотариус Светлин Илчев извършва всички видове нотариални услуги в своята кантора в град Балчик, ул. Черно море 28. Той разполага със собствена кантора и практикува под нотариален номер 314 в район на действие Районен Съд Балчик.

Дейости

– нотариални консултации;
– изготвяне и заверка на пълномощни и декларации;
– изготвяне и заверка на договори;
– издаване на нотариални покани;
– изповядване на сделки с движимо и недвижимо имущество;
– изготвяне и заверка на договори за доброволна делба;
– заверка на документи, преписи, подписи и дати;
– изготвяне, заверка и съхранение на завещания, както и тяхното обявяване.
– Договор за прехвърляне на предприятие;
– Съгласие с образец от подписа на лицето, представляващо клона на търговеца;
– Договор за учредяване на събирателно дружество;
– Дружествен договор на Командитно дружество;
– Пълномощно за представляване на съдружник в Дружество с ограничена отговорност /ООД/;
– Договор за прехвърляне на дружествен дял;
– Съгласие с образец от подписа на управител на ООД;
– Пълномощно за представляване на учредител в АД;
– Констативен протокол по чл. 593 от ГПК при провеждане на заседание на Общо събрание на Акционерно дружество;
– Съгласие с образец от подписите на членове на Съвета на директорите, Управителния съвет и Надзорния съвет в АД, както и декларация, че не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от ТЗ;
– Подписи на лицата, овластени да представляват акционерното дружество;
– Договор за преобразуване на дружества;
– Съгласие на съдружниците за преобразуване на събирателно или командитно дружество;
– Съгласие на съдружник в ООД или на акционер за преобразуване на дружество, ако същият става неограничено отговорен съдружник, а не е участвал при вземане на решението;
– Уведомление до дружеството от съдружник в ООД или акционер – за напускане на дружеството, в което е получил дялове и акции, в случай, че съдружникът в ООД или акционерът, ще бъде с променено правно положение след преобразуването и е гласувал против решението за преобразуване;
– План за преобразуване на дружество с промяна на правната форма;
– Решение за преобразуване на еднолично търговско дружество чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
– Съгласие с образец от подписите на ликвидатори;
– Пълномощно за прокура;
– Писмено съгласие на вносителя на апортнавноска в капиталово търговско дружество;
– Договорът за залог на дял от търговско дружество;
– Договорът за залог на търговско предприятие;
– Съгласие на залогодателя, на купувача на изплащане или на ползвателя по договор за лизинг за вписването, което се прилага към искането за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1;
– Съгласие на заложния кредитор, на продавача на изплащане или на лизингодателя за заличаването на вписване.

Контакти

Нотариус Светлин Иванов Илчев – нотарус Балчик – 314
Адрес: гр. Балчик, ул. Черно море 28
Тел: 0579 7 30 12
Еmail: not314@gmail.com