За нас

Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн

Проф. Киселова е международно утвърден специалист по орална медицина, орална патология и дентална клинична алергология. 

Проф. Киселова е завършила Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в гр. София през 1970 г., след което специализира в различни области на денталната медицина и придобива специалностите: „Терапевтична стоматология”, „Пародонтология и ЗОЛ”, „Кариесология и ендодонтия”, „Обща дентална медицина”, „Дентална клинична алергология”, „Здравен мениджмънт”.

От 2004 г. е професор във Факултета по дентална медицина, МУ – София, а от 2012 г. е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, национален консултант е по „Дентална клинична алергология”.

Създател е на:
–    специалност „Дентална клинична алергология” за следдипломно обучение и специализация на магистри лекари по дентална медицина, която е включена в Наредба № 31/26.12.2007 г. за следдипломно обучение в системата на МЗ.
–    2 основни задължителни учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Дентална клинична алергология” и „Орална патология (диагностика)”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
–    2 свободно избираеми учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Орална медицина” и „Дентална алергология и огнищна диагностика”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
Дисциплините са въведени във факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна.

Проф. Киселова е основен преподавател по дисциплините „Орална патология” и по „Дентална клинична алергология” на студенти по дентална медицина във ФДМ – София.

Проф. Киселова е научен ръководител на:
–    14 докторанти, успешно защитили докторски дисертации, 3 от които – хабилитирани;
–    9 специализанти, успешно получили специалност по „Дентална клинична алергология”.

Автор и съавтор е на 10 учебника в областта на оралната медицина и денталната клинична алергология и на над 450 научни статии у нас и в чужбина.

Образование и професионален път

– 1970 г. – Висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, ВМИ – София

– 1981 г. – Защита на дисертация за присъждане на научна и образователна степен “кмн” на тема: “Огнищно действащи фактори в зъбночелюстната система при деца и юноши, на територията на град Русе”.

– 1991 г. – ст. н.с., II ст. в НИХВИ.

– 1998 г. – Доцент към катедра “Терапевтична стоматология”, Стоматологичен факултет – София.

– 2000 г. – Защита на дисертация за присъждане научна степен “дмн” на тема “Стоматогенни полета на смущение при някои хронични заболявания на организма”.

– 2004 г. – Професор към катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина – София.

– 2010 г. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика” на ФДМ към МУ – София


Признати специалности

Оперативно зъболечение и ендодонтия
Пародонтология и ЗОЛ
Обща дентална медицина
Дентална клинична алергология
Магистърска степен – Здравен мениджмънт

Контакти
Факултет по дентална медицина
бул. “Св. Г. Софийски” № 1, София 1431, Катедра “Образна и орална диагностика”, етаж 1, кабинет 142
Приемно време: понеделник, вторник и четвъртък: между 08.00 ч и 12.00 ч
Тел: +359 2 9541249 / +359 2 9522818
Моб.тел.: +359 888 831 077 (Проф. д-р Киселова)
Техн. секретар – В. Иванова: +359 02 9541247Медико-дентален център Янев Дент
гр. София, ул. Ами Буе 37
Тел.: 02 851 44 27
Моб.тел.: +359 888 831 077 (Проф. д-р Киселова)
Факултет по дентална медицина карта:

Медико-дентален център Янев Дент карта: